Кеме жалдау департаменті
cd@kmtf.kz, +77292 535 831, +77292 535 873.

Инвесторларға


КІРІСПЕ

«Қазақтеңізкөлікфлоты» ҰТКҚК» ЖШС (бұдан әрі – ҚТКФ) Қазақстан Республикасының 1998 жылғы 4 желтоқсандағы №1239 Қаулысымен құрылды. Қоғамның жарғылық капиталы жалпы акционерлер жиналысының 2004 жылғы 16 ақпандағы шешімімен 45 950 мың теңгеге дейін ұлғайды. Қаржы көмегінің 2007 жылғы 25 сәуірдегі №98-28, 2007 жылғы 20 маусымдағы №140-28 шарттары бойынша «ҚазМұнайГаз» ҰК АҚ (бұдан әрі – «ҚМГ» ҰК АҚ) тарапынан 3 929 375 мың теңге сомасында уақытша алынған қаржы көмегі ҚТКФ жарғылық капиталына қайта құрылымдалды. 2009 жылғы 29 желтоқсанда «Бағалы қағаздардың тіркелімдік жүйесі» АҚ есептемелеріне сәйкес мәмілені жасасу аяқталды. ҚТКФ жарғылық капиталы 45 950 мың теңгеден 3 975 325 теңгеге дейін ұлғайды. 2010 жылғы 18 қарашада Қазақстан Республикасының қаржылық реттеу мен қаржы нарығы және қаржы ұйымдарын қадағалау жөніндегі агенттігі ҚТКФ бағалы қағаздарын мемлекеттік тіркеу туралы куәлігін ауыстыруды жүргізді. Акциялардың жалпы саны 3 975 325 данадан 11 575 721 дана жай акцияға дейін ұлғайды.

2013 жылғы 21 қазанда «Қазақтеңізкөлікфлоты» ҰТКҚК» АҚ «Қазақтеңізкөлікфлоты» ҰТКҚК» ЖШС болып қайта құрылды («ҚазМұнайГаз» ҰК АҚ ДК 20.06.2013 жылғы № 9/2013 хаттамасының 3-тармағы).

Қазіргі уақытта ҚТКФ мына қызмет түрлерін жүзеге асыруда: мұнайды теңіз арқылы тасымалдау, экспедиторлық қызметтерді ұсыну, сервистік флот қызметтерін ұсыну, теңіз операцияларын қолдау флотының қызметтерін ұсыну және кеңсе орын-жайларын жалға беру.

Мұнайды теңіз арқылы тасымалдау ретінде мұнайды Каспий маңы елдеріне Махачкала (Ресей), Баку (Әзірбайжан), Түрікменстан порттарына және ашық теңізде тасымалдау болд

ҚТКФ активтерінің құрылымын:

  • сауда флоты: әрқайсысының салмағы 12 000 тонналық «Астана», «Алматы» және «Ақтау», әрқайсысының салмағы 12 000 тонналық «Атырау», «Ақтөбе», «Орал», сондай-ақ әрқайсысының салмағы 115 000 тонналық «Афрамакс» үлгісіндегі – «Алатау» мен «Алтай»;
  • теңіз операцияларын қолдау флоты (ТОҚФ): 12 бірлік – «Есіл», «Тобыл», «Орал», «Ертіс», магистральдық сүйреткіштер, жүккөтерімдігі 3 600 тонналық «ҚМГ» топтамасындағы 8 баржа-алаңша;
  • «Теңізшевройл» Болашақ кеңейту жобасына қатысуға арналған флот: MCV жіктеліміндегі «Барыс», «Бүркіт» және «Сұңқар» кемелері, «Талас», «Ембі», және «Ырғыз» 3 сүйреткіші құрады.

Компания активтері туралы қысқаша ақпарат

№ р/н «Қазақтеңізкөлікфлоты» ҰТКҚК» ЖШС құрылымындағы ұйымның атауы Үлесі Консолидация құрамында болуы Консолидация әдісі (толық, барабар, үлестік қатысуы, құны)
1 Kazmortransflot Ltd 100% иә толық
2 Kazmortransflot UK Ltd 100% иә толық
3 Alatau Shipping ltd 100% иә толық
4 Altai Shipping ltd 100% иә толық

КОМПАНИЯ ҚЫЗМЕТІН ТАЛДАУ

1. Өндірістік бағдарлама

Шоғырландырылған көрсеткіштер

(мың тонна)

№ п/п Көрсеткіштер 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. Жыл бойынша өсу қарқындылығы
нақты нақты нақты жоспар нақты
А 1 2 3 4 5 6 7=3/2 8=6/5 9=6/4
1 Барлығы мұнайды тасымалдау, соның ішінде: 7 081 6 951 7 077 5 490 10 728 98% 195% 152%
1.1 Каспий теңізі бойынша 2 875 2 480 2 738 450 543 86% 121% 20%
1.1.1 Ақтау-Махачкала бағыты бойынша 1 611 662 1 875 450 505 41% 112% 27%
1.1.2 Ақтау-Баку бағыты бойынша 33 234 0 0 0 709%
1.1.3 Түрікменстан-Баку бағыты бойынша 1 072 137 0 0 38 13%
1.1.4 Махачкала (Ю.Корчагин)-Баку бағыты бойынша 159 1 447 863 0 0 908% 0%
1.2 Ашық теңіз бойынша 4 206 4 471 4 339 5 040 10 185 106% 202% 235%
1.2.1 Қара теңіз бағыты бойынша 2 968 3 024 1 861 2 880 3 678 102% 128% 198%
1.2.2 Қара теңізден тысқары жерлерге 1 238 1 447 2 478 2 160 6 507 117% 301% 263%

Мұнайды тасымалдау

ҚТКФ 2018 жыл бойынша жалпы тасымалдау көлемі 7 077 мың тонна мұнайды құрады немесе жоспарлы көрсеткішке қатысты 107% (6 631 мың тонна) болды.

Каспий теңізі бойынша тасымалдау көлемі 2018 жылы 2 738 мың тонна мұнайды немесе жоспардың 118%-ын (2 311 мың тонна) құрады. Мұнай тасымалдау көлемдерінің өсімі Махачкала порты (Ресей) бағытында Belvion group Ltd компаниясы жүкжөнелтушісінің қосымша ресурстарымен қамтамасыз етілді. ҚТКФ 2018 жыл бойынша осы желіде өз меншігіндегі «Атырау» танкерін пайдаланды, сондай-ақ жалға алу арқылы «Абай» және «Қазақстан» қазақстандық танкерлері тартылды.

За 2019 год КМТФ на данной линии эксплуатировал собственный танкер «Атырау», также были привлечены зафрахтованные казахстанские танкера «Абай» и «Казахстан».

В сравнении с 2018 годом наблюдается снижение объема транспортировки до 27% связанное с тенденцией уменьшения поставок казахстанской нефти в порт Актау.

Ашық теңіз бойынша 2018 жыл бойынша тасымалдау көлемі 4 339 тонна мұнайды немесе жоспардың 100%-ын (4 320 мың тонна) құрады. 2018 жылғы 30 қазанда «ҚазМұнайГаз» ҰК АҚ, KMG International N.V. және ҚТКФ арасында жеткізілім мен тасымал туралы Негіздемелік келісім жасасты, осы орайда жүкжөнелтушілерден қосымша көлемдер алынды.

2. Негізгі шоғырландырылған қаржы-экономикалық көрсеткіштер

(млн.теңге)

№ п/п Көрсеткіштер 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. жыл бойынша өсу қарқындылығы
нақты нақты нақты жоспар нақты
А 1 2 3 4 5 6 7=3/2 8=6/5 9=6/4
1 Кірістер, соның ішінде: 23 031 23 832 44 562 43 229 97 293 103% 225% 218%
1.1 Негізгі қызметтен түскен кірістер 22 457 22 505 43 092 43 110 96 246 100% 223% 223%
1.2 Қаржыландырудан түскен кірістер 343 52 46 33 125 15% 383% 275%
1.3 Негізгі емес қызметтен түскен кірістер 230 1 274 1 424 87 922 554% 1060% 65%
2 Шығыстар, соның ішінде: 22 536 23 758 38 104 44 071 91 584 105% 208% 240%
2.1 Өзіндік құны 17 716 19 642 29 153 40 164 72 783 111% 181% 250%
2.2 Жалпы және әкімшілік шығыстар 2 515 2 291 3 155 2 594 2 801 91% 108% 89%
2.3 Сатып өткізу бойынша шығыстар 54 40 194 25 1 145 74% 4495% 591%
2.4 Қаржыландыру бойынша шығыстар 1 502 1 138 2 134 1 219 1 877 76% 154% 88%
2.5 Негізгі емес қызмет бойынша шығыстар 748 648 3 468 70 12 978 87% 18541% 374%
3 Салық салынғанға дейін табыс (шығындар) 495 74 6 457 -842 5 709 15% -678% 88%
4 КТС бойынша шығыстар -1 978 321 3 515 0 1 876 -16% 53%
5 Жиынтық табыс 2 473 -247 2 942 -842 3 833 -10% -455% 130%
6 Күрделі қаржы жұмсалымы 1 246 29 265 11 934 1 409 1 359 2348% 96% 11%